Juridische disclaimer


Horsy.nl is niet verantwoordelijk voor claims van bedrijven die op onze website staan vermeld, noch voor afspraken die tussen hen en hun klanten worden gemaakt.
Horsy.nl heeft geen links of associaties met andere online offerteaanvragen van Paardenspecialisten.

Juridische verhoudingen en kosten

  1. Horsy.nl organiseert en faciliteert de specialisten van het door specialist aangeboden dienst op haar website in opdracht van specialist, zonder op enig moment partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten en/of huurovereenkomsten en/of andere overeenkomsten.
  2. Horsy.nl rekent geen commissies of andere verborgen kosten. De enige kosten die Horsy.nl in rekening brengt, zijn de terugkerende abonnementskosten voor de advertentie van specialist, ende kosten voor bijkomende diensten indien specialist daarvan gebruik wenst te maken.
  3. Huurder en specialist dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 Privacyverklaring

  • Horsy.nl zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacyverklaring op haar website. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding vermeld kunnen worden bij de Veiling of verstrekt kunnen worden aan andere Deelnemers, voor zover dat noodzakelijk is. Deelnemer verstrekt Horsy.nl een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van de bemiddeling.


Wettelijke bepalingen


Horsy.nl treedt niet op als makelaar en neemt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de op deze site geregistreerde bedrijven of hun klanten. In geval van een geschil moet de actie tussen u en het betrokken individuele bedrijf plaatsvinden.

-Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard wordt aangebracht. Hiermee wordt niet bedoeld schade aan onderdelen die hiervoor zijn bedoeld.
-Elke specialist behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

Registreren specialist
-Wanneer u zicht als specialist registreert op Horsy.nl dient u uw gegevens naar waarheid in te vullen.
-Horsy.nl behoudt zich ten allen tijden om een vermelding op de website te verwijderen. Hierbij zal het abonnement per direct stop gezet worden zonder vergoeding of terugbetaling van reeds betaalde kosten.
-Vervoerders kunnen hun maandelijkse abonnement elk moment stopzetten waarna zei betalen tot einde van de maand van opzegging.

Geldigheid en toepassingsbereik

  1. Horsy.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen.
  2. Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal het beding worden vervangen door een nieuw beding, waarbij zoveel mogelijk de strekking van het nietige/vernietigde beding in acht wordt genomen. 

Algemene voorwaarden vervoerder

  1. Bij het gebruik maken van een specialist door klant gelden de algemene voorwaarden van de betreffende specialist.
  2. Horsy.nl is geen paarden specialist en gaat geen overeenkomst aan met de persoon die specialist inhuurt.